Czy pojazd niebieski może w tej sytuacji wjechać na rondo?

Rondo – skrzyżowanie o ruchu okrężnym, zasady, pierwszeństwo, wszystko co musisz wiedzieć.

Ruch na rondzie

Rondo jest to skrzyżowanie o ruchu okrężnym, na którym ruch odbywa się dookoła placu/wyspy w kierunku przeciwnym niż ruch wskazówek zegara. Wyjątek stanowią państwa, w których występuje ruch lewostronny, np. Wielka Brytania, Malta czy  Irlandia, tam ruch na rondzie odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Rondo jest także skrzyżowaniem, jednak różni się od pospolitego skrzyżowania formą geometryczną, gdyż ma kształt okręgu. Ten rodzaj skrzyżowania składa się z wyspy/placu centralnego (zazwyczaj zagospodarowanego, np. zielenią), obwiedni ronda oraz określonej ilości zjazdów.

Jak prawidłowo poruszać się na rondzie?

Kierowca, zbliżając się do skrzyżowania o ruchu okrężnym ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Rondo jest jednak skrzyżowaniem nietypowym. Kierunek jazdy jest przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara, tzn. jeśli kierowca na rondzie zamierza skręcić w lewo, musi jechać dookoła placu, by móc opuścić rondo na 3 zjeździe. Na takim skrzyżowaniu obowiązuje ruch jednokierunkowy, zatem kierowca wjeżdżając na rondo, nie może jechać „pod prąd” chcąc skręcić w lewo. Kierunek poruszania się na rondzie przedstawia rysunek 1.

Ruch po rondzieRys.1

Jeśli mamy do czynienia z rondem dwupasmowym (rysunek 2) – po wjeździe na nie, mamy obowiązek zająć właściwy pas ruchu, który jest zgodny z kierunkiem naszej jazdy, tzn. jeśli skręcamy w lewo lub zawracamy na rondzie musimy zająć lewy pas ruchu (wewnętrzny), a jeśli skręcamy w prawo lub jedziemy prosto – prawy (skrajny) pas ruchu (chyba, że znaki mówią inaczej!).

Zjazd z ronda dwupasmowego

Rys.2

W przypadku, gdy mamy 2 pasy ruchu umożliwiające wjazd na rondo, poruszamy się według umieszczonych znaków pionowych oraz poziomych. Tak jak na rysunku 3, kierowca korzystając z prawego pasa ruchu może kontynuować jazdę w prawo oraz na wprost (1 oraz 2 zjazd), natomiast poruszając się lewym pasem ruchu – może skręcić w lewo, ewentualnie zawrócić.

Wjazd na rondo 2 pasami.Rys.3

Zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym

Oznaczenie ronda odbywa się za pomocą znaku C-12 „ruch okrężny”. Znak ten widoczny na rysunku 4 oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Znak ten oznacza również, iż pojazd wjeżdżający ma pierwszeństwo przez pojazdem już znajdującym się na rondzie. Takie oznaczenie skrzyżowania o ruchu okrężnym jest jednak coraz rzadziej stosowane.  Zasady pierwszeństwa na rondzie oznaczonym znakiem C-12 przedstawia rysunek 4.Skrzyżowanie okrężne znak C-12Rys.4

Częściej spotykana jest sytuacja, kiedy znak C-12 (skrzyżowanie okrężne) występuje ze znakiem A-7 (ustąp pierwszeństwa). Przepisy mówią wówczas, że „Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie”. Jeśli na swojej drodze będziemy mieli do czynienia z takim właśnie oznakowaniem ronda, oznacza to, że przed wjazdem na nie, musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na tym skrzyżowaniu. Sytuację tę przedstawia rysunek 5.

Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7Rys.5

Zmiana pasa ruchu i zjazd z ronda

Obowiązkiem każdego kierowcy jest sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Mówi nam o tym, art. 22, ust. 5: „Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru”.

Przed opuszczeniem ronda mamy obowiązek odpowiednio wcześnie użyć prawego kierunkowskazu, by zasygnalizować innym kierowcom zjazd z ronda. Pamiętajmy jednak, iż włączamy go przed zjazdem, którym zamierzamy opuścić rondo! Jeśli włączymy wcześniej – możemy wprowadzić w błąd wjeżdżających na rondo i spowodować kolizję.

A co jeśli znajdujemy się na rondzie dwupasmowym, na wewnętrznym pasie ruchu i zbliżamy się do naszego zjazdu?

W tej sytuacji musimy postępować według następującego przepisu: „Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony”.

Przepis wyraźnie zaznacza, iż mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który chcemy wjechać. Jeśli to uczynimy, po upewnieniu się, że możemy dokonać manewr
(i odpowiednim zasygnalizowaniu), zmieniamy pas ruchu na prawy, włączamy prawy kierunkowskaz i opuszczamy skrzyżowanie.