car-crash-3150260_1920

Czy wiesz, jak zachować się na miejscu zdarzenia?

Zaskakujące warunki atmosferyczne zwłaszcza zimą sprzyjają częstszym wypadkom i kolizjom. Warto przypomnieć sobie podstawowe obowiązki kierowców w tej kwestii, które regulują przepisy Prawa o Ruchu Drogowym art. 44 „Obowiązki kierującego pojazdem podczas wypadku drogowego”.Nie zawsze należy wzywać policję na miejsce kolizji, np. w przypadku kiedy nikt nie ucierpiał i nie jest ranny ani zabity – wówczas należy niezwłocznie usunąć pojazdy z jezdni, lub jeśli nie jest to możliwe odpowiednio oznaczyć miejsce zdarzenia.

1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku. PoRD art. 44 ust. 1

Jeśli ktokolwiek ucierpiał, jest ranny albo zabity należy:

1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.
PORD art. 44 ust.2

Pamiętaj! Jeśli widziałeś co się stało, a nie zareagowałeś – możesz ponieść prawne konsekwencje według Kodeksu karnego (art. 162) i Kodeksu wykroczeń (art.93)